image5

greenpoint

greenpoint

 

Paryska konferencja kończąca projekt GreenPoint odbyła się w środę, 17 września, a zorganizowało ją GNFA.

Wydarzenie to umożliwiło partnerom projektu podsumowanie jego rezultatów oraz podzielenie się swoim pozytywnym doświadczeniem z interesariuszami. 

Dyrektor GNFA, Didier Arnould, zainaugurował konferencję, dziękując wszystkim jej uczestnikom za przybycie. Na wstępie powiedział, że sukces został osiągnięty i wszystkim partnerom należą się gratulacje za włożony wysiłek. W rzeczy samej, ponad 95% uczestników szkolenia było zadowolonych z pilotażowego kursu, a 100% podniosło kompetencje. Jeżeli główną trudność stanowiło przekonanie firm do przystąpienia do projektu, dostrzeżono wyraźne zapotrzebowanie oraz rynek działań w zakresie ochrony środowiska, na którym można pracować. 

Eleonora Piccime z organizacji Orgalime, reprezentującej interesy branży mechanicznej, elektrycznej, elektronicznej, obróbki metalu i artykułów metalowych, wspomniała o zapotrzebowaniu na inicjatywę tego rodzaju w celu wsparcia MŚP w obszarze zwiększenia poziomu wiedzy o rozporządzeniach UE, takich jak WEEE czy przepisy w sprawie odpadów. 

Alejandro Soliveres z FEMEVAL i Cécile Sauvage z FEH również mówili o projekcie, przedstawiając jego kontekst, partnerów i główne działania. Cécile podziękowała partnerom za ich pracę, a uczestnikom za udział w inicjatywie. Następnie każdy partner wykonał krótką prezentację rezultatów kursu w swoim kraju. 

Partnerzy chcieli, aby wydarzenie końcowe było dynamiczne, dlatego też nadali duże znaczenie ekspertom projektu. W tym celu zaproszono ich do uczestnictwa w okrągłym stole. Podczas tej sesji odpowiedzieli oni na szereg pytań dotyczących branży metalowej, pracy i zapotrzebowania na rynku. Rozmawiali również o potrzebie przeprowadzenia odpowiednich szkoleń dla przyszłych pokoleń oraz przyciągania ich do tej pełnej wyzwań branży. 

Wśród specjalistów ds. ochrony środowiska współpracujących w ramach projektu przez te dwa lata należy wymienić Juana Manuela Arnandisa z SG, Hiszpania, Alaina Zaviera z Alza Solutions – Francja, Paula Kinga z MIG SGS Enviromental – Wielka Brytania, Thomasa Gaera z Handwerkskammer Service – Niemcy i Agnieszkę Borkowską z Jan – Tech – Polska.

Po konferencji partnerów i uczestników zaproszono na lunch.

 

 

 

The final conference of the GreenPoint project was organised by GNFA in Paris on Wednesday 17th of September.

This event was the opportunity for the partners in the project to enlight the results of this project, and share with the stakeholders this positive experience. 

Didier Arnould, director of GNFA introduced the day by thanking all the participants. As introduction, he said that "the succes has been reached, and we can congratulates the partners for this work". Indeed, over 95% of the trainees were satisified with the pilot training, and 100% raised their initial competences. If the main difficulty was to convince enterprises to join the project, their is a clear need and a green market to work on. 

Eleonora Piccime, from Orgalime, Representing Interests of Mechanical, Electrical & Electronic, Metalworking & Metal Articles Industries, came back on the need for this kind of initiative in order to support SMEs to get a better knowledge on EU regulation such as WEEE or waste regulations. 

Alejandro Soliveres, from FEMEVAL and Cécile Sauvage, from FEH, also came back on the project, presenting its context, partners and main activities. Cécile thanked partners for their work, and participants to take part in the initiative. After this, each partner made a short presentation with the course results observed in each of the particpating country. 

Partners wanted a dynamic final event, and for this reason, they gave big importance to the experts of the project, who were invited to participate in a round table. During this session, they answered to a series of question about the metal economy, jobs and market needs. They also talked about the need to provide proper training to future generations and to attract them toward this challenging sector. 

Those environmental experts, who collaborated in the project during those two years, are Juan Manuel Arnandis from SGSpain, Alain Zavier from Alza Solutions – France, Paul King from MIG SGS Enviromental – UK, Thomas Gaer from Handwerkskammer Service – Germany and Agnieska Borkowksa from Jan – Tech – Poland.

After the conference, partners and participants were invited to share a network lunch. 

 

 

Raport z postępów w projekcie GreenPoint został przedłożony Komisji Europejskiej w październiku 2012 roku i uzyskał pozytywną ocenę przedstawicieli agencji EACEA. Ogólnodostępną część niniejszego raportu można teraz pobrać tutaj. Raport naświetla działania wykonane w pierwszym roku wdrożenia projektu GreenPoint, główne uzyskane rezultaty oraz plany na przyszłość. Wyjaśnia również nasze podejście oraz metodologię pracy, a także przedstawia partnerów biorących udział w przedsięwzięciu. Raport z postępów jest dostępny w języku angielskim.

W dniach 13-14 maja w Newcastle odbyło się spotkanie partnerów projektu GreenPoint, mające na celu omówienie postępów w realizacji projektu.

Obecnie projekt GreenPoint jest w zaawansowanym stadium realizacji, a partnerzy wykorzystali to spotkanie do omówienia wyników szkolenia pilotażowego oraz działań związanych z wdrożeniem inicjatywy. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc dla firm zainteresowanych wdrożeniem inicjatywy GreenPoint. Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do krajowego punktu kontaktowego.

Pierwsze informacje zwrotne na temat szkolenia były bardzo pozytywne, a partnerzy zauważyli duże zainteresowanie kursem GreenPoint ze strony firm i pracowników. Partnerzy rozmawiali również o możliwości podjęcia dalszych działań w ramach inicjatywy GreenPoint, takich jak realizacja nowych poziomów i tematów kursów, skierowanych szczególnie do młodych pracowników. 

Prezentacja pełnych wyników odbędzie się 17 września w Paryżu, podczas konferencji kończącej projekt. Pełny program konferencji zostanie opublikowany już wkrótce. W międzyczasie warto się z nami skontaktować, aby się zarejestrować lub uzyskać więcej informacji!

NWC

Inicjatywa GreenPoint rozpoczęła się dnia 1 października 2012 roku, a jej zakończenie planowane jest na 30 września 2014 roku. Celem ogólnym projektu jest rozpowszechnienie kultury ochrony środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach z branży metalowej. W jego ramach zaproponowano tym firmom pomoc szkoleniową, dostępną dla wszelkiego rodzaju i poziomu pracowników sektora. Rezultaty były naprawdę pozytywne i zachęcające.

Do krajów partnerskich projektu należy Hiszpania, Wielka Brytania, Polska, Niemcy i Francja, a kurs szkoleniowy jest dostępny w języku hiszpańskim, angielskim, polskim, niemieckim i francuskim. Do dnia dzisiejszego na stanowisko typu GreenPoint przeszkolono niemal 100 pracowników branży metalowej ze wszystkich krajów partnerskich.

Kurs GreenPoint trwa ok. czterech godzin i składa się z czterech głównych modułów:


πριμερο

 

 

 

 

Moduł 1. Kwestie ogólne związane z ochroną środowiska

 

Moduł ten ma 37 stron i stanowi wprowadzenie do kwestii ogólnych związanych z ochroną środowiska, z którymi mierzy się obecnie nasza planeta.

 

 

 

 

 

 


πιψ1γπ

 

 

 

Moduł 2 Przedsiębiorstwo i środowisko

 

 Drugi moduł koncentruje się na wpływie firmy i przemysłu na lokalne środowisko naturalne (np. zanieczyszczenie powietrza i wody, hałas).  Uczestnicy dowiadują się tu m.in. o rodzajach odpadów (nieaktywne, aktywne, inne niż niebezpieczne, niebezpieczne) oraz mogą wykonać kilka aktywności, które pomogą im zrozumieć, o czym w praktyce jest mowa.

 

 

  

 

 


 

πιψ3

 

   

 

Moduł 3 Korzyści dla przedsiębiorstwa płynące z poprawy stanu środowiska

 

 Zmniejszenie oddziaływania środowiskowego firmy przyniesie korzyści nie tylko dla środowiska naturalnego, ale też dla przedsiębiorstwa. Moduł 3 koncentruje się na tych korzyściach (korzyści finansowe, lepsze środowisko pracy, praca zgodnie z przepisami prawa).

 

Informuje też o najważniejszych przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska na poziomie Unii Europejskiej.

 

 

  

 


πιψ4

 

 

 

Moduł 4 Kontrola środowiska i działania innowacyjne

 

Moduł obejmuje wskaźniki w zakresie kontroli środowiska w celu zapobieżenia zanieczyszczeniom oraz w zakresie innowacji dotyczących ochrony środowiska, aby zwiększyć skuteczność i zredukować koszty. 

 

 

 

 


 

 

Na końcu wszystkich modułów zamieszczono krótki quiz złożony z trzech pytań, które mają zweryfikować przyswojenie podanych informacji.

 

quatro

       

  

                        

  

                            Przykład: rodzaj pytania w Module 4

.

 

 

 

 

 

Kurs zawiera również ocenę kompetencji każdego uczestnika „przed i po”, oddając w pełni wartość szkolenia w kategorii zdobycia umiejętności.

 

Po zaliczeniu wszystkich modułów uczestnik może pobrać świadectwo ukończenia.                    

Poniżej można zobaczyć rezultaty uzyskane w połowie projektu, dotyczące oceny stanu przed szkoleniem i po nim:

 

 • Francji przed szkoleniem tylko 9% uczestników uzyskało rezultat pomiędzy 12 a 14/14. Po szkoleniu było to 73%. Ogólna średnia wzrosła o 1,7 punktu.
 • w Niemczech na początku szkolenia 33% uczestników uzyskało rezultat pomiędzy 12 a 14/14, a na koniec było to 54%. Średnia wzrosła o 0,8%.
 • w Polsce nikt nie uzyskał oceny powyżej 12/14, a 75% uczestników przed szkoleniem uzyskało ocenę poniżej 10/20.
 • w Hiszpanii na koniec szkolenia 60% uczestników uzyskało rezultat pomiędzy 12 a 14/14, podczas gdy na początku było to 10%. Średnia wzrosła o 1,2 punktu.
 • w Wielkiej Brytanii 92% uczestników zakończyło kurs z oceną powyżej 12/14

πινακσ

 

Dodatkowo uczestnikom zadano pytania w celu zbadania stopnia ich zadowolenia z projektu. Tabela przedstawia odpowiedzi w sumie 40 uczestników z pięciu krajów. Zdaniem 39 na 40 respondentów cel szkolenia został osiągnięty. 

 

excelldocgp

 • GP USBSzablon celów i zadań 
 • Norma ISO 14001 dotycsaca Zarzadzania Srodowiskowego - Streszczenie wymagao
 • Ocena ryzyka zanieczyszczeń 
 • Arkusz kalkulacyjny Monitoring i Pomiar

 

 • Dobre praktyki w obszarze ochrony srodowiska
 •  Przykład

Pod koniec listopada w Niemczech odbył się pierwszy kurs GreenPoint w zakresie świadomości środowiskowej w branży metalowej w Niemczech. Jednodniową sesję prowadzoną przez dwóch trenerów z Centrum Szkoleniowego Przemysłu Metalowego firmy bfw Wetzlar ukończyło dziesięciu uczestników. Informacje zwrotne były pozytywne – większość uczestników potwierdziło, że wiele się nauczyli na temat działania i pracy w sposób bardziej przyjazny środowisku.

Brytyjskie organizacje branży metalowej i motoryzacyjnej już wypróbowały szkolenie GreenPoint. CAV Aerospace to firma produkująca komponenty dla przemysłu kosmicznego, która prowadzi precyzyjne działania inżynieryjne. Chris Carr, menedżer ds. kontroli jakości w firmie CAV Aerospace, który wysłał na kurs GreenPoint trzech operatorów, mówi: „Nasza organizacja pracuje według normy ISO 14001 z zakresu zarządzania środowiskiem, dlatego ciągłe ulepszanie systemów zarządzania środowiskiem stanowi dla nas nieustanne wyzwanie. Dzięki kursowi GreenPoint mamy możliwość rozwinięcia środowiskowego programu szkoleniowego i pokazania naszym pracownikom, w jaki sposób ich wybory wpływają na działania środowiskowe firmy.

Partnerzy projektu GreenPoint spotkają się w Heidelbergu w dniach 12-13 grudnia. Gospodarzem spotkania będzie niemiecki partner projektu, bfw, a będzie ono dotyczyło analizy postępów w projekcie oraz trwającego szkolenia pilotażowego.

Strona 1 z 2

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

STAY CONNECTED