image5

 Inicjatywa ma na Greenpoincie, aby utworzyć nowy rysunek w sektorze ochrony środowiska, metalurgia, zwłaszcza MŚP z wykwalifikowanych pracowników, celem wspierania kultury w Aporter i wykwalifikowany personel w stanie zarządzaćekologiczności firm.

Zobacz naszą prezentację


prezicuad

Dostęp do Zestaw Narzedzi GreenPoint

metal 

Zestaw Narzedzi GreenPoint

 GREEN POINT TOOLS 5recortado

Raport z postępów w projekcie GreenPoint został przedłożony Komisji Europejskiej w październiku 2012 roku i uzyskał pozytywną ocenę przedstawicieli agencji EACEA. Ogólnodostępną część niniejszego raportu można teraz pobrać tutaj. Raport naświetla działania wykonane w pierwszym roku wdrożenia projektu GreenPoint, główne uzyskane rezultaty oraz plany na przyszłość. Wyjaśnia również nasze podejście oraz metodologię pracy, a także przedstawia partnerów biorących udział w przedsięwzięciu. Raport z postępów jest dostępny w języku angielskim.

Inicjatywa GreenPoint rozpoczęła się dnia 1 października 2012 roku, a jej zakończenie planowane jest na 30 września 2014 roku. Celem ogólnym projektu jest rozpowszechnienie kultury ochrony środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach z branży metalowej. W jego ramach zaproponowano tym firmom pomoc szkoleniową, dostępną dla wszelkiego rodzaju i poziomu pracowników sektora. Rezultaty były naprawdę pozytywne i zachęcające.

Do krajów partnerskich projektu należy Hiszpania, Wielka Brytania, Polska, Niemcy i Francja, a kurs szkoleniowy jest dostępny w języku hiszpańskim, angielskim, polskim, niemieckim i francuskim. Do dnia dzisiejszego na stanowisko typu GreenPoint przeszkolono niemal 100 pracowników branży metalowej ze wszystkich krajów partnerskich.

Kurs GreenPoint trwa ok. czterech godzin i składa się z czterech głównych modułów:


πριμερο

 

 

 

 

Moduł 1. Kwestie ogólne związane z ochroną środowiska

 

Moduł ten ma 37 stron i stanowi wprowadzenie do kwestii ogólnych związanych z ochroną środowiska, z którymi mierzy się obecnie nasza planeta.

 

 

 

 

 

 


πιψ1γπ

 

 

 

Moduł 2 Przedsiębiorstwo i środowisko

 

 Drugi moduł koncentruje się na wpływie firmy i przemysłu na lokalne środowisko naturalne (np. zanieczyszczenie powietrza i wody, hałas).  Uczestnicy dowiadują się tu m.in. o rodzajach odpadów (nieaktywne, aktywne, inne niż niebezpieczne, niebezpieczne) oraz mogą wykonać kilka aktywności, które pomogą im zrozumieć, o czym w praktyce jest mowa.

 

 

  

 

 


 

πιψ3

 

   

 

Moduł 3 Korzyści dla przedsiębiorstwa płynące z poprawy stanu środowiska

 

 Zmniejszenie oddziaływania środowiskowego firmy przyniesie korzyści nie tylko dla środowiska naturalnego, ale też dla przedsiębiorstwa. Moduł 3 koncentruje się na tych korzyściach (korzyści finansowe, lepsze środowisko pracy, praca zgodnie z przepisami prawa).

 

Informuje też o najważniejszych przepisach prawnych w zakresie ochrony środowiska na poziomie Unii Europejskiej.

 

 

  

 


πιψ4

 

 

 

Moduł 4 Kontrola środowiska i działania innowacyjne

 

Moduł obejmuje wskaźniki w zakresie kontroli środowiska w celu zapobieżenia zanieczyszczeniom oraz w zakresie innowacji dotyczących ochrony środowiska, aby zwiększyć skuteczność i zredukować koszty. 

 

 

 

 


 

 

Na końcu wszystkich modułów zamieszczono krótki quiz złożony z trzech pytań, które mają zweryfikować przyswojenie podanych informacji.

 

quatro

       

  

                        

  

                            Przykład: rodzaj pytania w Module 4

.

 

 

 

 

 

Kurs zawiera również ocenę kompetencji każdego uczestnika „przed i po”, oddając w pełni wartość szkolenia w kategorii zdobycia umiejętności.

 

Po zaliczeniu wszystkich modułów uczestnik może pobrać świadectwo ukończenia.                    

Poniżej można zobaczyć rezultaty uzyskane w połowie projektu, dotyczące oceny stanu przed szkoleniem i po nim:

 

 • Francji przed szkoleniem tylko 9% uczestników uzyskało rezultat pomiędzy 12 a 14/14. Po szkoleniu było to 73%. Ogólna średnia wzrosła o 1,7 punktu.
 • w Niemczech na początku szkolenia 33% uczestników uzyskało rezultat pomiędzy 12 a 14/14, a na koniec było to 54%. Średnia wzrosła o 0,8%.
 • w Polsce nikt nie uzyskał oceny powyżej 12/14, a 75% uczestników przed szkoleniem uzyskało ocenę poniżej 10/20.
 • w Hiszpanii na koniec szkolenia 60% uczestników uzyskało rezultat pomiędzy 12 a 14/14, podczas gdy na początku było to 10%. Średnia wzrosła o 1,2 punktu.
 • w Wielkiej Brytanii 92% uczestników zakończyło kurs z oceną powyżej 12/14

πινακσ

 

Dodatkowo uczestnikom zadano pytania w celu zbadania stopnia ich zadowolenia z projektu. Tabela przedstawia odpowiedzi w sumie 40 uczestników z pięciu krajów. Zdaniem 39 na 40 respondentów cel szkolenia został osiągnięty. 

 

excelldocgp

 • GP USBSzablon celów i zadań 
 • Norma ISO 14001 dotycsaca Zarzadzania Srodowiskowego - Streszczenie wymagao
 • Ocena ryzyka zanieczyszczeń 
 • Arkusz kalkulacyjny Monitoring i Pomiar

 

 • Dobre praktyki w obszarze ochrony srodowiska
 •  Przykład

metal

Po kilku miesiącach intensywnej pracy partnerzy opracowali treść kursu GreenPoint opartego na standardzie kwalifikacji już opublikowanym na stronie internetowej projektu. Szkolenie to składa się z najistotniejszych elementów, które pracownicy branży metalowej i motoryzacyjnej powinni znać, aby prawidłowo zarządzać kwestiami ochrony środowiska w pracy. Więcej na ten temat można znaleźć. The GreenPoint course has duration of approximately 4 hours, and is made of 4 main modules:

 • General environmental issues
 •  Enterprise and environment
 • Benefits for the enterprise through environment improvement
 •  Environment control and innovation measures

The course was developed online by the Environmental Academy on a Moodle platform, with interactive contents and online exercises. Previous and final evaluations allow measuring the acquisition of new knowledge by the trainee. During several weeks, partners will now test the course during a pilot training in order to review, correct and improve the contents developed. If you are interested in participating to this pilot and to be one of the first GreenPoint workers, don’t hesitate to contact your national GreenPoint organisation to register! Welcome to the GreenPoint course!

Niniejszy raport zawiera następujące elementy:

• Przegląd bibliograficzny z informacjami o zarządzaniu środowiskowym, przepisach unijnych i krajowych, zaleceniach w zakresie polityki, różnicach między praktykami w poszczególnych krajach, problemach wpływających na małe i średnie przedsiębiorstwa itp.

• Analiza ankiety: dotyczy ankiety wypełnionej przez partnerów GreenPoint w pięciu krajach europejskich, obejmującej ok. 200 uczestników, a dotyczącej ich postrzegania potrzeb szkoleniowych w branży metalowej.

• Po analizie przeprowadzonej przez ITEE-PIB w zakresie przeglądu bibliograficznego i wyników ankiety zostaną wyszczególnione tematy, które później uwzględni się podczas formułowania Standardu Kwalifikacji.

• W Standardzie Kwalifikacji należy zawrzeć listę potrzeb szkoleniowych. Potrzeby szkoleniowe określone podczas badania będą opracowywane w procesie projektowania kursu szkoleniowego.

Niniejszy raport dostępny jest w wersji anglojęzycznej i można go pobrać na tej stronie!

Ekopracownik czy pracownik typu GreenPoint promuje działania proekologiczne w miejscu pracy oraz działa na rzecz zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi w zakresie środowiska naturalnego w przedsiębiorstwie."


Standard Kwalifikacji GreenPoint to dokument odzwierciedlający potrzeby w zakresie charakterystyki, kompetencji, wiedzy i wykształcenia w odniesieniu do nowego stanowiska menedżera ds. środowiska naturalnego, którego dotyczy projekt GreenPoint. Po opublikowaniu raportu oceniającego potrzeby GreenPoint jest to jeden z głównych rezultatów tego projektu, który będzie stanowił podstawę do opracowania kursu szkoleniowego.


Ekopracownik będzie odpowiadał poziomowi trzeciemu w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Oznacza to, że będzie w stanie brać odpowiedzialność za wykonanie zadań i dostosowywać swoje zachowanie do okoliczności podczas rozwiązywania problemów. Podczas szkolenia osoba ta zdobędzie i zaktualizuje wiedzę dotyczącą ochrony środowiska oraz sposobu planowania i przeprowadzania kontroli obiektów, urządzeń i systemów przeznaczonych do składowania odpadów w przedsiębiorstwie. Będzie mogła również zapobiegać produkcji odpadów lub ją zmniejszać, jak również będzie odpowiedzialna za działania proekologiczne.

Qualification Standard2

 

Standard Kwalifikacji można pobrać w wersji anglojęzycznej oraz w uproszczonej wersji w języku niemieckim. Pozostałe wersje językowe już wkrótce!

Wyniki

Następujące efekty Projektu GreenPoint będą upublicznione.

D1.1 Ankieta dot. umiejętności związanych z ochroną środowiska a wymaganych od pracowników branży metalowej (EN – ES – FR – DE – PL)

D2.1 Standard Kwalifikacji GreenPoint  (EN – ES – FR – DE – PL)

D5.1 Raport na temat skuteczności i osiągnięć Projektu  GreenPoint  (EN)

D6.1 Plan upowszechniania (EN)

D6.2 Strona internetowa GreenPoint : www.greenpointonline.eu (EN – ES – FR – DE – PL)

D6.3 Pakiet prasowy Projektu GreenPoint (EN – ES – FR – DE – PL)

D6.4 Europejska konferencja Projektu GreenPoint (EN – ES – FR – DE – PL)

D6.5 Raport z zaleceniami odnośnie polityki środowiskowej (EN – ES – FR – DE – PL)

D7.1 Klub GreenPoint Club (EN – ES – FR – DE – PL)

D7.2 Etykietka GreenPoint dla firmy i świadectwo GreenPoint  (EN – ES – FR – DE – PL)

D9.1 Raporty publiczne (EN)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

STAY CONNECTED